Slogan: " Đoàn kết, Trung thực, Chính xác, Tin cậy "

 

1. Địa chỉ: Tầng 1 Khu  - Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 0988316279

3. Email: xn.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07. 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 01 Phụ trách KTV; 05 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

. Bác sỹ: 03

. Cử nhân: 04

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Dược - cận lâm sàng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa xét nghiệm được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng

Khoa xét nghiệm là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động xét nghiệm và các nhiệm vụ được giao theo Thông tư 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về Hóa sinh - Miễn dịch, Huyết học - Đông máu, Vi sinh, phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới và chỉ đạo tuyến theo quy định của Bệnh viện;

- Thực hiện nhiệm vụ trong Quy chế Khoa xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành.

6.2. Nhiệm vụ

- Hàng năm căn cứ kế hoạch hoạt động của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của khoa để trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất sinh phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao giờ hành chính và giờ trực;

- Tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ bệnh phẩm của bệnh nhân nội trú, ngoại trú và lấy bệnh phẩm một số xét nghiệm theo quy định;

- Thực hiện xét nghiệm Hóa sinh - Miễn dịch, Huyết học - Đông máu, Vi sinh đảm bảo chất lượng phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị của Bệnh viện;

- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm;

- Tham gia vào Hội đồng thầu của bệnh viện, tư vấn và xem xét năng lực của các hãng cung cấp sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao cho Hội đồng thầu;

- Sử dụng, phát huy hiệu quả và bảo quản trang thiết bị được giao theo đúng quy định máy phải có hồ sơ lý lịch, bảng hướng dẫn sử dụng, phân công người sử dụng. Liên hệ với Phòng vật tư trang thiết bị để bảo quản và định kỳ bảo dưỡng theo quy định;

- Định kỳ chuẩn thức các quy trình kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm;

- Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo an toàn và chất lượng cao nhất khi sử dụng;

- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao hợp lý để phục vụ cho công tác xét nghiệm;

- Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại chuyên môn để nâng cao trình độ cho nhân viên trong khoa;

- Thực hiện bảo quản hoá chất, sinh phẩm, bệnh phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối;

- Tham gia công tác chống nhiễm khuẩn, khử nhiễm, xử lý chất thải chung trong toàn bệnh viện;

- Thực hiện đúng các quy định về bảo hộ lao động và an toàn khi tiến hành xét nghiệm;

- Thực hiện quản lý thông tin và bảo mật thông tin liên quan đến bệnh nhân, cập nhật mọi số liệu về lĩnh vực xét nghiệm, thực hiện quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ theo quy định.

- Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học; tổng kết công tác chuyên môn và quản lý.

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với những công việc đột xuất hoặc diễn biến bất thường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Giám đốc Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện giao.