Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, là Bệnh viện chuyên khoa hạng III chuyên ngành phục hồi chức năng; có chức năng điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho cán bộ, nhân dân, người bệnh trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

1.  Khám, chẩn đoán, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng

        - Bệnh viện Phục hồi chức năng thu dung người bệnh từ các tuyến gửi về cần có thời gian phục hồi tiếp. Tổ chức Điều dưỡng và phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp và các đối tượng có nhu cầu phục hồi chức năng khác.

          - Lựa chọn các phương pháp điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc chữa bệnh hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào việc, ra viện.

          - Từng bước tổ chức sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, đào tạo và tái đào tạo nghề nghiệp, tạo cơ hội cho người khuyết tật tự lập trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.            - Phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm Y tế theo quy định của Bộ Y tế.

2.  Phòng bệnh

- Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tàn tật.

3.  Chỉ đạo tuyến

          - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo công tác Phục hồi chức năng ở tuyến dưới để phát triển kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều dưỡng và phục hồi chức năng.

          - Kết hợp chặt chẽ với tổ chức y tế cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng, xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đạt hiệu quả.    

4.  Đào tạo cán bộ

          - Bệnh viện Phục hồi chức năng là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ điều dưỡng và phục hồi chức năng.

          - Tham  gia đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên môn trong bệnh viện  và cán bộ tuyến y tế cơ sở về chuyên ngành điều dưỡng và phục hồi chức năng.

5. Nghiên cứu khoa học

          - Tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học chuyên ngành về Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, bệnh nghề nghiệp và các chuyên ngành có liên quan ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều dưỡng và phục hồi chức năng theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác.

           - Kết hợp với các cơ sở điều trị để phát triển kỹ thuật chuyên ngành trong bệnh viện.

6. Hợp tác quốc tế

          - Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước để xây dựng và phát triển chuyên ngành điều dưỡng và phục hồi chức năng.

  7. Quản lý kinh tế

          - Lập kế hoạch và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí.

          - Thực hiện nghiêm  chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi tài chính và thanh quyết toán theo qui định hiện hành.

Một số hình ảnh về Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng: