Slogan:" Chuyên nghiệp - Tận tâm - Nâng tầm điều dưỡng "

 

1. Địa chỉ: Tầng 8 - Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 

3. Email: dd.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

Điều dưỡng CKI: 01

Cử nhân điều dưỡng: 02

Cư nhân VLTL-PHCN: 01

Cao đẳng điều dưỡng: 02

Bác sĩ: 01

- Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối văn phòng

4.1. Tổ chức bộ máy:

- PTP. Phụ Trách phòng: ĐDCKI. Nguyễn Thị Anh Thư

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1.Vị trí chức năng

Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng có vai trò quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định dướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng kiêm nhiệm nhiệm vụ quàn lý Tổ dinh dưỡng bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng.

- Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của Bệnh viện.

- Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành quy chế và hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Tổ Dinh dưỡng hằng năm trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

6.2.2.Quản lý điều hành chuyên môn:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng, Tổ dinh dưỡng Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng, Tổ dinh dưỡng theo quy định.

6.2.3.Quản lý nhân sự:

- Phối hợp các khoa. Phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, dề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc của Bệnh viên.

- Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của Phòng Điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định. Xây dựng mô tả công việc từng thành viên Tổ dinh dưỡng, phù hợp với từng vị trí công việc, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hang năm và trước khi tuyển dụng.

- Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, vị trí trưởng (phụ trách) Tổ Dinh dưỡng.

- Tham gia đề xuất khen thưởng, kỳ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Dinh dưỡng theo Quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 “Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

6.2.4.Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu, khảo sát các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức các hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện.

- Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện.

- Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, kỹ thuật viên theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo tại chỗ, đào tạo mới, đào tạo liên tục, tổ chức khảo sát, dánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải thiện chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Đề xuất với Giám đốc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách chuyên sâu về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

6.2.5.Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hoá chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6.2.6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.