Danh mục dịch vụ kỹ thuật được thực hiện trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng do Sở Y tế quy định tại Quyết định số 16/QĐ-SYT-TTHC ngày 11/01/2023

QĐ-SYT-TTHC phe duyet bo sung DMKT dien quang

QĐ-SYT-TTHC phê duyệt danh mục KT tại BVLK-PHCN