I. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

"Đoàn kết - Kịp thời - Chính xác - Hiệu quả"

1. Địa chỉ: Tầng 8, khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự:

- Tổng số Cán bộ, Viên chức, Lao động: 19. Trong đó:

+ Về phân loại hợp đồng: 04 Viên chức, 08 Hợp đồng lao động, 07 Hợp đồng khác;

+ Về trình độ chuyên môn: 07 Đại học, 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp, 02 Sơ cấp, 08 Lao động phổ thông.

- Tổ chức Đảng: 04 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối Văn phòng.

4.1. Tổ chức bộ máy:

- Trưởng phòng: CN kinh tế Vũ Minh Thuỳ.

- Phó trưởng phòng: CN kinh tế Đoàn Văn Bá.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh.

6. Chức năng, nhiệm vụ:

6.1. Vị trí, chức năng

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.

- Cùng các khoa/phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ, tin học để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phân loại cán bộ, kỷ luật cán bộ viên chức, người lao động.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Triển khai và tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Triển khai công tác phòng chống cháy nổ tại Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn Bệnh viện.

- Trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô của cán bộ viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác tại Bệnh viện.

6.2.2. Công tác hành chính

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác hành chính của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của Bệnh viện.

- Là đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức lao động theo sự phân công của Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định và được Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh (vườn hoa, cây cảnh,…) sạch, đẹp. Đảm bảo hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

6.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

Phòng Tổ chức - Hành chính (tiền thân là phòng Tổ chức  - Hành chính -Quản trị thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh) trong những năm qua đã đạt được những thành tích sau:

7.1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 06/QĐ-BVPHCN ngày 02/11/2018 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2017

 

2018

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số  602/QĐ-BVPHCN ngày 17/12/2018 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2018

 

2019

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 658/QĐ-BVPHCN ngày 24/12/2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2019

2020

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 843/QĐ-BVPHCN ngày 25/12/2020 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2020

2021

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 115/QĐ-BVLKPHCN ngày 22/02/2022 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2021

 

7.2. Các hình thức đã được khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

63/QĐ-SYT ngày 18/01/2018

2019

Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh

185/QĐ-CĐN ngày 12/12/2019

2020

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

2031/QĐ-SYT ngày 31/12/2020

2021

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022

 

II. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

"Tài chính hiệu quả- Chuyên nghiệp - Chính xác"

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: tckt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự:

  • Tng số cán bộ, nhân viên: 07.

+ Trong đó có:  01 Trưởng phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sỹ, 06 Cử nhân

+ Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

4.2. Tổ chức bộ máy.

- Trưởng phòng: CN kinh tế Nguyễn Việt Tùng

- Phó trưởng phòng: CN kinh tế Phạm Thị Khánh Thuỷ

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện bao gồm:

- Quản lý toàn bộ nguồn thu - chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc.

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính.

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị.

- Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021

 

III. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN

"Trí tuệ - Khoa học - Chuẩn mực - Hiệu quả "

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: khthcdt.lkphcn@gmail.com

4. Giới thiệu chung:

4.1. Lịch sử thành lập và phát triển

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến được thành lập với các tên gọi khác nhau theo sự hình thành và phát triển của bệnh viện qua các giai đoạn:

+ Giai đoạn Viện điều dưỡng nước khoáng Quang Hanh: Phòng Y vụ theo quyết định số 214/BYT-QĐ ngày 25/5/1974 của Bộ Y tế về việc thành lập Viện điều dưỡng nước khoáng Quang Hanh tỉnh Quảng Ninh.

+ Giai đoạn Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp theo quyết định số 344/QĐ-SYT ngày 30/7/2008 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh”.

+ Giai đoạn Bệnh viện Phục hồi chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 4104/QĐ-SYT ngày 29/11/2016 của Sở Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bệnh viện Phục hồi chức năng.

+ Giai đoạn Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

4.2.1.Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Quản lý công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

- Các hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

- Phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.

- Quản lý trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng công trình y tế trong bệnh viện.

4.2.2. Nhiệm vụ

* Công tác kế hoạch

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo cấp trên theo quy định.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng danh mục kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị.

- Đầu mối hướng dẫn thực hiện các chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện thanh quyết toán BHYT.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan cấp trên.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

* Công tác chỉ đạo tuyến

- Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới: Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cấp trên theo quy định.

- Triển khai các hoạt động chương trình y tế - dân số lĩnh vực phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng.

- Triển khai các hoạt động dự án mô hình điểm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; dự án chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

* Công tác quản lý về trang thiết bị y tế

- Tham mưu lãnh đạo Bệnh viện ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các khoa/phòng/bộ phận xây dựng kế hoạch, định mức sử dụng trang thiết bị y tế.

- Phối hợp với các khoa/phòng/bộ phận xây dựng danh mục, cấu hình, yêu cầu tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế.

- Tổng hợp danh mục cần đầu tư trang thiết bị y tế và xây dựng công trình y tế trong bệnh viện.

- Theo dõi cơ số trang thiết bị phòng chống bão lụt, chống dịch, thiên tai thảm họa.

- Tham gia cùng khoa/phòng/bộ phận về thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế (nếu có); điều động, luân chuyển trang thiết bị y tế trong các khoa/phòng/bộ phận phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế.

- Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên y tế trong đơn vị và tuyến dưới sử dụng, bảo quản, quản lý về trang thiết bị y tế.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

5. Nhân sự và tổ chức bộ máy

5.1. Tổng số nhân sự: 07 cán bộ nhân viên.

5.2. Cơ cấu nhân sự:

- 01 Thạc sĩ y khoa;

- 02 bác sỹ;

- 01 cử nhân điều dưỡng;

- 01 cử nhân y tế công cộng;

- 01 kỹ sư kỹ thuật điện;

 -01 cử nhân luật.

5.3. Tổ chức bộ máy:

          - Trưởng phòng: Ths. Vũ Huy Quang.

          - Phó trưởng phòng: Ks. Nguyễn Lương Tuyên.

5.4. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

- Bộ phận kế hoạch, thống kê, báo cáo;

- Bộ phận kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn;

- Bộ phận lưu trữ, bảo quản hồ sơ bệnh án;

- Bộ phận giám định BHYT;

- Bộ phận đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến;

- Bộ phận phòng chống dịch, thiên tai, thảm họa;

- Bộ phận quản lý trang thiết bị y tế.

6. Thành tích trong giai đoạn 2021-2022:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 theo Quyết định số 142/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 của Sở Y tế;

- Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh;

- Giấy khen thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2021 theo Quyết định số 144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 của Sở Y tế.

7. Định hướng phát triển trong giai đoạn tới

          Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về các hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh của bệnh viện; xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử, giám định chi phí Khám chữa bệnh BHYT, quản lý trang thiết bị y tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác đào tạo chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học.

 

IV. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

" Chuyên nghiệp - Tận tâm - Nâng tầm điều dưỡng "

1. Địa chỉ: Tầng 8 - Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: 

3. Email: dd.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

Điều dưỡng CKI: 01

Cử nhân điều dưỡng: 02

Cư nhân VLTL-PHCN: 01

Cao đẳng điều dưỡng: 02

Bác sĩ: 01

- Tổ chức Đảng: 01 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối văn phòng

4.1. Tổ chức bộ máy:

- PTP. Phụ Trách phòng: ĐDCKI. Nguyễn Thị Anh Thư

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1.Vị trí chức năng

Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng có vai trò quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định dướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

Phòng Điều dưỡng kiêm nhiệm nhiệm vụ quàn lý Tổ dinh dưỡng bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng.

- Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của Bệnh viện.

- Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành quy chế và hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động Tổ Dinh dưỡng hằng năm trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

6.2.2.Quản lý điều hành chuyên môn:

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng, Tổ dinh dưỡng Bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng, Tổ dinh dưỡng theo quy định.

6.2.3.Quản lý nhân sự:

- Phối hợp các khoa. Phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, dề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc của Bệnh viên.

- Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của Phòng Điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định. Xây dựng mô tả công việc từng thành viên Tổ dinh dưỡng, phù hợp với từng vị trí công việc, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

- Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hang năm và trước khi tuyển dụng.

- Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa, vị trí trưởng (phụ trách) Tổ Dinh dưỡng.

- Tham gia đề xuất khen thưởng, kỳ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Dinh dưỡng theo Quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 “Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

6.2.4.Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu, khảo sát các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức các hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện.

- Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong Bệnh viện.

- Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, kỹ thuật viên theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo tại chỗ, đào tạo mới, đào tạo liên tục, tổ chức khảo sát, dánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải thiện chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Đề xuất với Giám đốc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách chuyên sâu về hoạt động dinh dưỡng trong Bệnh viện.

6.2.5.Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hoá chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6.2.6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

 

V. PHÒNG QLCL&CNTT

" Trí - Đức - Chuyên - Tâm- Vươn tầm cao mới "

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: ….

3. Email: qlclcntt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07. 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ: 02

Cử nhân: 03

Kỹ sưL: 02

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

4.2. Tổ chức bộ máy

- Phụ Trách phòng: Thạc sĩ Nguyễn Văn Tinh

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng QLCL&CNTT được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động quản lý chất lượng, công tác xã hội - truyền thông và công nghệ thông tin. Là đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng, công tác xã hội - truyền thông và công nghệ thông tin.

a. Nhiệm vụ:

a.1. Công tác Quản lý chất lượng Bệnh viện: Thực hiện chức năng,nhiệm vụ theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện và các văn bản hướng dẫn về Quản lý chất lượng Bệnh viện hiện hành; là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác chất lượng Bệnh viện, gồm các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng. đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

a.2. Công tác xã hội và truyền thông: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn về công tác xã hội - truyền thông, gồm các nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh).

+ Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

+ Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.

+ Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

+ Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện. Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

+ Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Bệnh viện.

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

+ Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của Bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

+ Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế:

+ Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.

+ Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

+ Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện. phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

a.3. Công nghệ thông tin: Nhiệm vụ của Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ Y tế là Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; gồm những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, bộ máy thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở y tế, Bộ y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện.

- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm. đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

7. Thành tích đạt được:

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2022