Slogan:" Trí - Đức - Chuyên - Tâm- Vươn tầm cao mới "

 

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu Nhà Hành chính - Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại: ….

3. Email: qlclcntt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 07. 

+ Trong đó có: 01 phụ trách phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ: 02

Cử nhân: 03

Kỹ sưL: 02

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

4.2. Tổ chức bộ máy

- Phụ Trách phòng: Thạc sĩ Nguyễn Văn Tinh

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng QLCL&CNTT được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý chất lượng và Công nghệ thông tin là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động quản lý chất lượng, công tác xã hội - truyền thông và công nghệ thông tin. Là đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng, công tác xã hội - truyền thông và công nghệ thông tin.

a. Nhiệm vụ:

a.1. Công tác Quản lý chất lượng Bệnh viện: Thực hiện chức năng,nhiệm vụ theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện và các văn bản hướng dẫn về Quản lý chất lượng Bệnh viện hiện hành; là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác chất lượng Bệnh viện, gồm các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng. đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao y đức, giao tiếp ứng xử.

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

a.2. Công tác xã hội và truyền thông: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn về công tác xã hội - truyền thông, gồm các nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh).

+ Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

+ Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.

+ Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác.

+ Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện. Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

+ Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Bệnh viện.

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo:

+ Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của Bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

+ Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ nhân viên y tế:

+ Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.

+ Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

+ Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên Bệnh viện. phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của Bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của Bệnh viện tại cộng đồng (nếu có).

a.3. Công nghệ thông tin: Nhiệm vụ của Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BYT ngày 14/4/2010 của Bộ Y tế là Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; gồm những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức, bộ máy thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan Sở y tế, Bộ y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị. Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại Bệnh viện.

- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm. đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

7. Thành tích đạt được:

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2022