Slogan: " Kiểm soát hiệu quả- Lan toả niềm tin "

 

1. Địa chỉ:  Khu nhà cấp 4. Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: ksnk.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 08

+ Trong đó có: 01 phó trưởng khoa; 01 phụ trách điều dưỡng, và 06 nhân viên.

+ Trình độ chuyên môn:

Cử nhân điều dưỡng: 01

Cao đẳng điều dưỡng: 03

Thạc sĩ kỹ sư môi trường: 02

Kỹ sư cơ điện: 01

Hộ lý: 01

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối văn phòng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định số: 467/QĐ-BVLKPHCN ngày 01/11/2022 của bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng về việc “Kiện toàn các khoa phòng thuộc Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1.Vị trí chức năng

Kiểm soát nhiễm khuẩn là việc xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trong quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

6.2.Nhiệm vụ

a) Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế.

b) Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế.

c) Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

d) Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

đ) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

g) Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

h) Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.