Slogan: " Chất lượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả "

 

1. Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2 Khu Nhà cầu - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: dvttbyt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số cán bộ, nhân viên: 08

+ Trong đó: 01 Phó trưởng khoa, 01 Tổ trưởng tổ Trang thiết bị, 04 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn:

   01 Thạc sĩ dược học

   01 Dược sĩ CKI chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược

   03 Dược sĩ đại học

   01 Dược sĩ cao đẳng

   02 Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

- Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Dược – Cận lâm sàng

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Từ trước 01/01/2022 bệnh viện chưa có khoa Dược độc lập mà là một bộ phận của khoa Chuẩn đoán hình ảnh – Cận lâm sàng – Dược. Cùng với sự phát triển chung của bệnh viện việc kiện toàn nhân lực, bộ máy tổ chức các khoa phòng, quy hoạch cán bộ cũng được quan tâm. Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế được thành lập và kiện toàn từ những dược sĩ của tổ dược và các dược sĩ điều chuyển về từ Bệnh viện Lão khoa.

Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế được thành lập từ năm 2022. Thực hiện Quyết định số 4466 ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Khoa Dược – Vật tư, Thiết bị y tế là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác Dược – Vật tư, thiết bị y tế của đơn vị.

6.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám Đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện. Tổ chức công tác hoạt động khoa theo đúng quy chế công tác khoa dược do Bộ Y tế ban hành.

- Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc, … cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý và công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tại, thảm họa.

- Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản thuốc, hóa chất, y cụ đúng các  quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Tham gia quản lý kinh phí thuốc cùng kế toán dược.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng trong Bệnh viện.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Bệnh viện, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

- Cấp phát thuốc theo đơn.

- Căn cứ Kế hoạch chung của Bệnh viện, khoa phối hợp cùng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến, phòng Tài chính kế toán lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan về: công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị, .... công tác đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. Đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện của Bệnh viện.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn. Chọn lọc trang thiết bị cần bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất và quy định hiện hành của nhà nước.

- Theo dõi tăng cường quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Lập hồ sơ, lý lịch, sổ hoạt động cho tất cả các loại máy trong toàn Bệnh viện.

- Làm đầu mối trong việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Bệnh viện.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

- Giấy khen “Tập thể Lao động tiên tiến” của Giám đốc Bệnh viện năm 2022.