Lịch sử hình thành và phát triển

  • Bệnh viện Phục hồi chức năng

Bệnh viện Phục hồi chức năng được thành lập ngày 25/5/1974 với tên gọi là Viện điều dưỡng suối khoáng Quang Hanh. Năm 2001 đổi tên thành Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng. Từ năm 2015 đến nay là Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa chuyên ngành phục hồi chức năng tuyến tỉnh, trực thuộc Sở Y tế có chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 4104/QĐ-SYT ngày 29/11/2016 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

Là đơn vị hệ điều trị, tự chủ 100% về chi thường xuyên từ năm 2019 (Quyết định số 5457/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập).

  • Bệnh viện Lão khoa

Ngày 30/10/2018 UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa với tổng mức đầu tư 429 tỷ đồng.

- Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 5252/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 738/QĐ-SYT ngày 25/5/2020 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lão khoa trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh.

- Đến cuối tháng 12/2021, các hạng mục thi công xây dựng bệnh viện Lão khoa cơ bản hoàn thành.

  • Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Để phù hợp với thực tiễn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhiều điểm tương đồng, bên cạnh đó với mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản tổ chức, bộ máy biên chế để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Ninh gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển Ngành y tế. Đồng thời, tránh lãng phí, mất cân đối về đầu tư và sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của Tỉnh.

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Bệnh viện là tuyến chuyên môn cao nhất về khám chữa bệnh trong lĩnh vực Lão khoa - Phục hồi chức năng của Ngành Y tế Quảng Ninh.

Ngày 05/01/2022, Sở Y tế công bố Quyết định bổ nhiệm và kiện toàn Ban Giám đốc bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng.

Bệnh viện có cơ sở chính tại Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với tổng diện tích xây dựng là 44.029 m2, trong đó diện tích sử dụng cho công tác khám chữa bệnh và phụ trợ là 25.783 m2, diện tích khuôn viên và cây xanh là 18.246 m2. Hiện tại bệnh viện có quỹ đất lớn nhất trong toàn ngành y tế, cho đến nay các hạng mục hạ tầng đã hoàn thành. Đến ngày 18/10/2022, Bệnh viện chính thức đón tiếp khám và điều trị bệnh nhân tại cơ sở phường Đại Yên, TP Hạ Long, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bên cạnh đó công trình bệnh viện là điểm nhấn của nút giao thông Đại Yên được coi là nút giao thông đẹp nhất của Tỉnh.

Là đơn vị mới được tổ chức lại tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của ban Giám đốc bệnh viện, từng khoa/phòng/bộ phận và cá nhân đã khẩn trương tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của đơn vị. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đến nay đơn vị đã kiện toàn xong tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn thể chính trị trong cơ quan.