Slogan:"Trí tuệ - Khoa học - Chuẩn mực - Hiệu quả "

 

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: khthcdt.lkphcn@gmail.com

4. Giới thiệu chung:

4.1. Lịch sử thành lập và phát triển

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo tuyến được thành lập với các tên gọi khác nhau theo sự hình thành và phát triển của bệnh viện qua các giai đoạn:

+ Giai đoạn Viện điều dưỡng nước khoáng Quang Hanh: Phòng Y vụ theo quyết định số 214/BYT-QĐ ngày 25/5/1974 của Bộ Y tế về việc thành lập Viện điều dưỡng nước khoáng Quang Hanh tỉnh Quảng Ninh.

+ Giai đoạn Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp theo quyết định số 344/QĐ-SYT ngày 30/7/2008 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Ninh”.

+ Giai đoạn Bệnh viện Phục hồi chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 4104/QĐ-SYT ngày 29/11/2016 của Sở Y tế về việc quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Bệnh viện Phục hồi chức năng.

+ Giai đoạn Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Bệnh viện Lão khoa và Bệnh viện Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế.

4.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

4.2.1.Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Quản lý công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

- Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

- Các hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

- Phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.

- Quản lý trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng công trình y tế trong bệnh viện.

4.2.2. Nhiệm vụ

* Công tác kế hoạch

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo cấp trên theo quy định.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng danh mục kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị.

- Đầu mối hướng dẫn thực hiện các chính sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện thanh quyết toán BHYT.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cơ quan cấp trên.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

* Công tác chỉ đạo tuyến

- Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới: Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, trình Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, báo cáo Giám đốc Bệnh viện và cấp trên theo quy định.

- Triển khai các hoạt động chương trình y tế - dân số lĩnh vực phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng.

- Triển khai các hoạt động dự án mô hình điểm phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; dự án chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin.

* Công tác quản lý về trang thiết bị y tế

- Tham mưu lãnh đạo Bệnh viện ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các khoa/phòng/bộ phận xây dựng kế hoạch, định mức sử dụng trang thiết bị y tế.

- Phối hợp với các khoa/phòng/bộ phận xây dựng danh mục, cấu hình, yêu cầu tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị y tế.

- Tổng hợp danh mục cần đầu tư trang thiết bị y tế và xây dựng công trình y tế trong bệnh viện.

- Theo dõi cơ số trang thiết bị phòng chống bão lụt, chống dịch, thiên tai thảm họa.

- Tham gia cùng khoa/phòng/bộ phận về thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế (nếu có); điều động, luân chuyển trang thiết bị y tế trong các khoa/phòng/bộ phận phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế.

- Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cho nhân viên y tế trong đơn vị và tuyến dưới sử dụng, bảo quản, quản lý về trang thiết bị y tế.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

5. Nhân sự và tổ chức bộ máy

5.1. Tổng số nhân sự: 07 cán bộ nhân viên.

5.2. Cơ cấu nhân sự:

- 01 Thạc sĩ y khoa;

- 02 bác sỹ;

- 01 cử nhân điều dưỡng;

- 01 cử nhân y tế công cộng;

- 01 kỹ sư kỹ thuật điện;

 -01 cử nhân luật.

5.3. Tổ chức bộ máy:

          - Trưởng phòng: Ths. Vũ Huy Quang.

          - Phó trưởng phòng: Ks. Nguyễn Lương Tuyên.

5.4. Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

- Bộ phận kế hoạch, thống kê, báo cáo;

- Bộ phận kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn;

- Bộ phận lưu trữ, bảo quản hồ sơ bệnh án;

- Bộ phận giám định BHYT;

- Bộ phận đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến;

- Bộ phận phòng chống dịch, thiên tai, thảm họa;

- Bộ phận quản lý trang thiết bị y tế.

6. Thành tích trong giai đoạn 2021-2022:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 theo Quyết định số 142/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 của Sở Y tế;

- Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh;

- Giấy khen thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2021 theo Quyết định số 144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022 của Sở Y tế.

7. Định hướng phát triển trong giai đoạn tới

          Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về các hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh của bệnh viện; xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử, giám định chi phí Khám chữa bệnh BHYT, quản lý trang thiết bị y tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động công tác đào tạo chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học.