Slogan:" Hình ảnh chuẩn vàng - An toàn điều trị " 

 

1. Địa chỉ: Tầng 1  Khu Khám Bệnh - Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng

2. Điện thoại

3. Email: cdha.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số cán bộ, nhân viên: 07

Trong đó có: 01 phụ trách khoa, 06 nhân viên.

Trình độ chuyên môn: 01 BSCK1, 03 BS đa khoa, 01 Cử nhân CĐHA, 01 Điều dưỡng ĐH, 01 Điều dưỡng cao đẳng

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa- PHCN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh .

6. Chức năng và nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng để chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ y tế.

6.2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các kỹ thuật thăm dò chức năng (Điện tim, đo lưu huyết não, đo loãng xương....), các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh (Siêu âm, chụp X quang, Xq răng toàn cảnh, CT Siemens 128 dãy ,…) để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân.

 - Tham gia khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân theo kế hoạch được duyệt, tham gia phòng, chống dịch bệnh khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

 - Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị để nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, điều trị bệnh. Đề xuất việc trang bị máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

 - Quản lý các hóa chất độc theo đúng quy định của Bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong bộ phận X quang theo quy định.

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên môn cho học viên đến nghiên cứu, thực tập tại khoa.

- Thực hiện các chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ Y tế quy định.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên trong khoa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ nhân viên và tài sản của khoa theo quy định của Giám đốc. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.