Slogan: "Đoàn kết - Kịp thời - Chính xác - Hiệu quả"

 

1. Địa chỉ: Tầng 8, khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: tchc.bvlkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự:

- Tổng số Cán bộ, Viên chức, Lao động: 19. Trong đó:

+ Về phân loại hợp đồng: 04 Viên chức, 08 Hợp đồng lao động, 07 Hợp đồng khác;

+ Về trình độ chuyên môn: 07 Đại học, 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp, 02 Sơ cấp, 08 Lao động phổ thông.

- Tổ chức Đảng: 04 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ khối Văn phòng.

4.1. Tổ chức bộ máy:

- Trưởng phòng: CN kinh tế Vũ Minh Thuỳ.

- Phó trưởng phòng: CN kinh tế Đoàn Văn Bá.

5. Lịch sử hình thành và phát triển

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh.

6. Chức năng, nhiệm vụ:

6.1. Vị trí, chức năng

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ

6.2.1. Công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.

- Cùng các khoa/phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức và đảm bảo chất lượng công tác, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ, tin học để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, phân loại cán bộ, kỷ luật cán bộ viên chức, người lao động.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Triển khai và tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Triển khai công tác phòng chống cháy nổ tại Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn Bệnh viện.

- Trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô của cán bộ viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến liên hệ công tác tại Bệnh viện.

6.2.2. Công tác hành chính

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác hành chính của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của Bệnh viện.

- Là đầu mối, phối hợp với các khoa, phòng thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức lao động theo sự phân công của Bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định và được Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh (vườn hoa, cây cảnh,…) sạch, đẹp. Đảm bảo hệ thống cống rãnh thông thoát trong Bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

6.2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

Phòng Tổ chức - Hành chính (tiền thân là phòng Tổ chức  - Hành chính -Quản trị thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh) trong những năm qua đã đạt được những thành tích sau:

7.1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 06/QĐ-BVPHCN ngày 02/11/2018 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2017

 

2018

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số  602/QĐ-BVPHCN ngày 17/12/2018 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2018

 

2019

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 658/QĐ-BVPHCN ngày 24/12/2019 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2019

2020

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 843/QĐ-BVPHCN ngày 25/12/2020 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2020

2021

Lao động tiên tiến xuất sắc

Quyết định số 115/QĐ-BVLKPHCN ngày 22/02/2022 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh về việc đạt thành tích xuất sắc năm 2021

 

7.2. Các hình thức đã được khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

63/QĐ-SYT ngày 18/01/2018

2019

Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh

185/QĐ-CĐN ngày 12/12/2019

2020

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

2031/QĐ-SYT ngày 31/12/2020

2021

Giấy khen Sở Y tế Quảng Ninh

144/QĐ-SYT ngày 25/01/2022