Slogan: "Tài chính hiệu quả- Chuyên nghiệp - Chính xác"

 

1. Địa chỉ: Tầng 8, Khu nhà Hành chính, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

2. Điện thoại:

3. Email: tckt.lkphcn@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức:

4.1. Cơ cấu nhân sự:

  • Tổng số cán bộ, nhân viên: 07.

+ Trong đó có:  01 Trưởng phòng; 06 nhân viên

+ Trình độ chuyên môn: 01 Thạc sỹ, 06 Cử nhân

+ Tổ chức Đảng: 02 đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

4.2. Tổ chức bộ máy.

- Trưởng phòng: CN kinh tế Nguyễn Việt Tùng

- Phó trưởng phòng: CN kinh tế Phạm Thị Khánh Thuỷ

5. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BVLKPHCN ngày 08/02/2022 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - PHCN “về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Lão khoa - PHCN Quảng Ninh”.

6. Chức năng, nhiệm vụ

6.1. Chức năng:

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện bao gồm:

- Quản lý toàn bộ nguồn thu - chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành.

- Quản lý các quỹ tiền mặt, gửi ngân hàng kho bạc.

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính.

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Kiểm soát việc mua sắm, sữa chữa, xây dựng.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hằng năm của đơn vị.

- Tham mưu và giúp Ban giám đốc trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán của Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Thành tích đạt được:

Bằng khen của UBND tỉnh năm 2021