Văm bản chỉ đạo

Kế hoạch dự trù thuốc VTYT phòng chống dịch.signed

Kế hoạch phòng chống dịch.signed

Phương án phòng chống dịch.signed

QĐ thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch.signed

Bệnh viện cho đăng tải hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế tại các tivi cho bệnh nhân