- Cổng dịch vụ công tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn/Default.aspx?tabid=110

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế:http://www.soytequangninh.gov.vn/GD_WS/Tintuc.aspx?CateID=196