Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2022

Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2022